تعبیر خواب چاه | تعبیر دیدن چاه در خواب

تعبیر خواب چاه | تعبیر دیدن چاه در خواب

تعبیر خواب چاه   به گزارش  سرویس سرگرمی ها  پایگاه اطلاع رسانی خبر جدید  تعبیر دیدن چاه در خواب .… افرادی هستند که بعد از بیداری متوجه میشوند که در خواب چاه دیدند. و کنجکاو می شوند تا تعبیر این خواب را بداننذ. پس در ادامه مشاهده کنید…تعبیر خواب چاه,تعبیر دیدن چاه در خواب,تعبیر خواب,تعبیر خواب چاه,چاه,خواب چاه,خواب چاه بد است,خواب چاه بد است یا خوب,خواب چاه خوب است,تعبیر خواب چاه

 

………. تعبیر دیدن چاه در خواب ………

تعبیر خواب چاه جابر مغربی

 

تعبیر خواب آب کشیدن از چاه ، جمع کردن مال به حیله و نیرنگ است.

تعبیر خواب آب کشیده شده از چاه را ریختن ، نفله کردن مال است.

تعبیر خواب آب کشیده شده از چاه را در ظرف ریختن ، مال خود را درست نگه می دارد.

تعبیر خواب در چاه افتادن ، در مکر و حیله افتادن است.

تعبیر خواب با آب چاه باغ را آب دادن ، تخصیل مال است که با آن زن بگیرد و اگر باغ میوه داشته باشد تعبیرش فرزند است.

 

 

………. تعبیر دیدن چاه در خواب ………

تعبیر خواب چاه ابراهیم کرمانی

 

اگر ببیند اب چاه می خورد و اب ان خوب و گواراست از زن بدون میل و رضایت او مالی می گیرد .

اگر ببیند اب چاه گرم می خورد به جهت مال زن جفا و بی مهری می بیند و بعضی از معبران گفته اند بیمار می شود.

اگر ببیند اب چاه خنک و گواراست از زن به او خیر و منفعت می رسد.

اگر ببیند چاه اب فراوانی دارد ان زن بخشنده و سخاوتمند است.

اگر اب چاه کم است زنی فرومایه و پست است.

اگر ببیند چاهی حفر کرد و زود به اب رسید زن بیمار می شود و مال خود را در بیماری صرف می کند.

اگر از چاه اب سفید بیرون بیاید ارثیه به او می رسد و

اگر ببیند اب در ته چاه فرو رفت و هیچ اب باقی نماند زن هلاک می شود و مالش تلف می گردد.

اگر از چاه اب سیاه یا کبود بیرون بیاید به غم و اندوه مبتلا می شود.

اگر ببیند چاه به زمین فرو رفت دلیل بر هلاک زن است .

اگر کسی ببیند سطل در چاه انداخت تا اب بردارد و طناب ان پاره شد و سطل به درون چاه افتاددلیل انست که فرزندی ناقص برایش متولد می شود .

 

 

………. تعبیر دیدن چاه در خواب ………

تعبیر خواب چاه منوچهر مطیعی تهرانی

 

به تشخیص معبران سنتی و کهن چاه در خواب های ما مکر و حیله است و چون به طور سنتی و عرفی مکر و حیله به زن بر می گردد و صحیح یا غلط زن را منشا نیرنگ و دوروئی و ریاکاری دانسته اند چاه را نیز در خواب زن تعبیر کرده اند.

در نفایس الفنون نیز چاه آب _ مال مجموع _ تشخیص داده شده. چاه اگر آب داشته باشد و بدانیم که آن چاه آب دارد مالی اندوخته به ما می رسد.

مرحوم مجلسی نوشته آب چاه روزی حلال است.

 

 

………. تعبیر دیدن چاه در خواب ………

تعبیر خواب چاه ابن سیرین

 

کندن چاه، مکر و حیله بُود و آب چاه، مال و اموال زن است.

اگر فردی ببیند که از چاهی آب می خورد، دلیل کند که مال زن را بخورد.

اگر ببیند که چاه کَند و آبی بالا نیامد، دلیل کند که زنی درویش گیرد.

اگر فردی در خواب ببیند در جایی چاه کَند و در کندن فردی او را یاری می کرد، دلیل کند که آن فرد به مکر و حیله در پی زن او است.

 

 

………. تعبیر دیدن چاه در خواب ………

تعبیر خواب چاه حضرت دانیال نبی (ع)

 

اگر فردی در خواب ببیند که در جای آشنایی چاه حفر می کند، دلیل کند که با بستگان خود حیله و نیرنگ نماید.

 

………. تعبیر دیدن چاه در خواب ………

تعبیر خواب چاه امام صادق (ع)

 

دیدن چاه در خواب، بر شش وجه است:

زن

کنیزک

عالم

توانگری

مکر

حیله

مرد چاه کن در خواب مکر و حیله است.

 

………. تعبیر دیدن چاه در خواب ………

شما اینجا هستید » صفحه اصلی تعبیر خواب , خبر جدید , سرگرمی ها » تعبیر خواب چاه | تعبیر دیدن چاه در خواب