تعبیر خواب آبادی یا روستا | تعبیر دیدن آبادی در خواب

تعبیر خواب آبادی یا روستا | تعبیر دیدن آبادی در خواب

تعبیر خواب آبادی یا روستا  به گزارش  سرویس سرگرمی ها  پایگاه اطلاع رسانی خبر جدید   تعبیر دیدن آبادی در خواب … افرادی هستند که بعد از بیداری متوجه میشوند که در خواب آبادی یا روستا دیدند. و کنجکاو می شوند تا تعبیر این خواب را بداننذ. پس در ادامه مشاهده کنید…

 

تعبیر خواب آبادی یا روستا به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

 

آبادی دو مفهوم را تداعی می کند. اول عمران و آبادی و دوم ده و روستا :

در مورد نخست چنان چه در خواب ببینیم که مشغول آباد کردن جائی هستیم ویا به بنای ساختمانی مشغولیم، دو صورت دارد .

اگر آن جا که در خواب دیده ایم در اصل آباد و ساخته شده و معمور است که خواب ما گویای بیهودگی کار ما است و خواب ما می گوید عملی کاملا بی ثمر انجام می دهیم و اگر آن جا بایر و ویرانه است و ما آن را آباد کنیم نشان خیر و صلاح و نیک فرجامی است.

 

اگر زمینی را که احساس می کنید به خودتان تعلق دارد می سازید و آباد می کنید، بخصوص اگر در آن کشت می نمائید خواب از عشق و ازدواج نزدیک با شما سخن می گوید. چنان چه ازدواج کرده و تشکیل خانواده داده باشید در زمینه حرفه و شغل خود کاری مستقل از امور دیگر انجام می دهید که سود بخش است و به گفته ابن سیرین خیر و فایده نصیب شما می شود.

 

اتفاق می افتد که در خواب می بینید بنای آباد ساخته شده ای ناگهان فرو ریخت و ویران شد. این نشان آن است که به اهل آن جایگاه آسیبی وارد می آید و مصیبتی می رسد. چنان چه خودتان را در جائی آباد و معمور مشاهده کنید که در خواب از مشاهده آن همه عمران و آبادی تعجب کنید به همان نسبت که آبادی دیده اید بهره مند و کامیاب می شوید و خلاف این نیز صادق است یعنی اگر جای آبادی را ویران مشاهده کنید و خودتان در آن ویرانی باشید انتظار یک خسارت یا زیان را داشته باشید،

 

 

تعبیر خواب آبادی یا روستا به روایت نفایس الفنون :

به نوشته نفایس الفنون اگر خود را در ده یا روستا شهرستانی آباد ببینید امنیت و آرامش می یابید. چنان چه بیننده خواب ببیند که در دهی گم شده نشانه شرو فساد و بدی است

 

 

تعبیر خواب آبادانی از زبان ﺟﺎﺑﺮ ﻣﻐﺮﺑﯽ :

ﺍﮔﺮ ﻛﺴﻲ ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺏ, ﺩﺭ ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻲ ﺁﺑﺎﺩﺍﻥ ﻣﻘﻴﻢ ﺑﻴﻨﺪ ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﻴﺮ ﻭ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻳﺎﺑﺪ, ﺑﻪ ﻗﺪﺭ ﺁﺑﺎﺩﺍﻧﻲ ﮐﻪ ﺩﻳﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﻼﻑ ﺑﻴﻨﺪ, ﺩﻟﻴﻞ ﺑﺮ ﺷﺮ ﻭ ﻓﺴﺎﺩ ﻭ ﻣﻀﺮﺕ ﻭﻱ ﻛﻨﺪ.

 

 

تعبیر خواب آبادی به روایت امام جعفر صادق

 

دیدن آبادانی در خواب بر چهار وجه است :

صلاح کارهای این جهان

خیرو منفعت

داد و کامرانی

گشایش کارهای شایسته

از امام جعفر صادق _ع _ نقل است که دیدن آبادی نشانی از گشایش کارهای بسته است

 

 

تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین

ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺤﻞ ﺧﺮﺍﺑﻲ ﺭﺍ ﺁﺑﺎﺩ ﻣﻲ ﻛﺮﺩ, ﭼﻮﻥ ﻣﺴﺠﺪ ﻭ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﻭ ﺧﺎﻧﻘﺎﻩ ﻭ ﺁﻥ ﭼﻪ ﺭﺍﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺩﻳﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻨﺪ ﺑﺮ ﺻﻼﺡ ﺩﻳﻦ ﻭ ﺧﺮﺩ ﻭ ﺛﻮﺍﺏ ﺁﺧﺮﻱ ﻛﻪ ﻭﻱ ﺭﺍ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮﺩ ﻭﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﺯﻣﻴﻨﻲ ﺧﺮﺍﺏ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺁﺑﺎﺩﺍﻥ ﻣﻲ ﻛﺮﺩ, ﭼﻮﻥ ﺳﺮﺍ ﻭ ﺩﻛﺎﻥ ﻭ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﻳﻦ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﻴﺮ ﻭ ﻓﺎﻳﺪﻩ ﺍﻳﻦ ﺟﻬﺎﻥ ﻳﺎﺑﺪ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺁﺑﺎﺩﺍﻥ ﺑﻴﻔﺘﺎﺩ ﻭ ﺧﺮﺍﺏ ﺷﺪ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻫﻞ ﺁﻥ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ, ﺑﻼ ﻭ ﻣﺼﻴﺒﺖ ﺭﺳﺪ.

شما اینجا هستید » صفحه اصلی تعبیر خواب , خبر جدید , سرگرمی ها » تعبیر خواب آبادی یا روستا | تعبیر دیدن آبادی در خواب